Ogólne warunki handlowe z informacją dla klienta

Spis treści

 

 1. 1. Zakres
 2. 2. Zawarcie umowy
 3. 3. Prawo do odstąpienia od umowy
 4. 4. Ceny i warunki płatności
 5. 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. 6. Zachowanie tytułu
 7. 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. 8. Prawo właściwe
 9. 9. Miejsce jurysdykcji
 10. 10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

 
 

1) Zakres

 

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej “OWH”) firmy IPA Bauchemische Produkte GmbH (zwanej dalej “Sprzedającym”) mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej “Klientem”) ze Sprzedającym w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków Klienta jest niniejszym przedmiotem sprzeciwu, chyba że uzgodniono inaczej.

 

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

 
 

2) Zawarcie umowy

 

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

 

2.2 Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów zawartych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia. Ponadto Klient może złożyć ofertę Sprzedawcy również telefonicznie, mailowo, listownie lub za pomocą internetowego formularza kontaktowego.

 

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,
 

 • poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną), przy czym decydujące jest w tym przypadku otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, w którym to przypadku decyduje odbiór towaru przez klienta, lub
 • poprzez żądanie zapłaty od klienta po złożeniu przez niego zamówienia.

 

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostanie zawarta w momencie, gdy jedna z nich wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się w dniu następnym po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty z tym skutkiem, że klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

 

2.4 Jeśli Użytkownik wybierze metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność będzie przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: “PayPal”), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z usług PayPal, dostępny w ramach https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli Klient nie posiada konta PayPal – z zastrzeżeniem warunków dotyczących płatności bez konta PayPal,dostępny w ramach https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeżeli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca już w momencie kliknięcia przez klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia oświadcza o przyjęciu oferty klienta.

 

2.5 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, tekst umowy jest przechowywany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przekazywany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Sprzedawca nie udostępnia tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres. Jeżeli klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp poprzez swoje chronione hasłem konto użytkownika, podając odpowiednie dane do logowania.

 

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy przy wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznawaniu błędów we wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest wyświetlacz na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w trakcie elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces zamawiania.

 

2.7 Przy zawieraniu umowy można posługiwać się językiem niemieckim i angielskim.

 

2.8 Realizacja zamówień i kontakt z nimi odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznej obsługi zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę mogły być odbierane na ten adres. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, klient musi zapewnić możliwość dostarczenia wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym sprzedawca zlecił realizację zamówienia.
 
 

3) Prawo do odstąpienia od umowy

 

3.1 Konsumenci mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

 

3.2 Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce odstąpienia od umowy stosowanej przez sprzedawcę.

 
 

4) Ceny i warunki płatności

 

4.1 Jeżeli w opisie produktu Sprzedawcy nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od towarów i usług. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną wskazane osobno w danym opisie produktu.

 

4.2 O opcji (opcjach) płatności klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym sprzedawcy.

 

4.3 W przypadku wyboru metody płatności “SOFORT”, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej “SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem “SOFORT”, klient musi posiadać konto bankowości internetowej, które zostało aktywowane do uczestnictwa w “SOFORT”, musi się odpowiednio zidentyfikować podczas procesu płatności i musi potwierdzić dyspozycję płatności do “SOFORT”. Wówczas transakcja płatnicza jest natychmiast realizowana przez “SOFORT” i następuje obciążenie rachunku bankowego klienta. Szczegółowe informacje dotyczące metody płatności “SOFORT” dostępne są dla klienta w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/ odzyskać.

 

4.4 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego “Stripe”, płatność będzie przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej “Stripe”). O poszczególnych metodach płatności oferowanych za pośrednictwem Stripe klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym sprzedawcy. Stripe może wykorzystywać do przetwarzania płatności inne usługi płatnicze, w przypadku których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać oddzielnie poinformowany. Więcej informacji na temat Stripe można znaleźć w Internecie pod adresem https://stripe.com/de

 

4.5 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego “Klarna”, płatność będzie realizowana za pośrednictwem Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej “Klarna”). Dalsze informacje oraz warunki Klarna znajdują się w informacji o płatnościach Sprzedawcy, z którą można zapoznać się pod następującym adresem internetowym:

https://ipa-bauchemie.com/

 
 

5) Warunki dostawy i wysyłki

 

5.1 Jeżeli Sprzedawca oferuje wysyłkę towaru, dostawa nastąpi na obszarze dostawy określonym przez Sprzedawcę na adres dostawy podany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujące znaczenie ma adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 

5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada klient, klient poniesie uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę w związku z tym. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu towaru stosuje się postanowienie zawarte w instrukcji odstąpienia od umowy przez sprzedawcę.

 

5.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta z chwilą, gdy sprzedawca wydał towar spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jeżeli klient działa jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta lub osobę upoważnioną do odbioru towaru zasadniczo dopiero w momencie wydania towaru klientowi. W odstępstwie od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi na Klienta, także w przypadku konsumentów, z chwilą wydania rzeczy przez sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do wykonania przesyłki, jeżeli Klient zleci spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do wykonania przesyłki wykonanie przesyłki, a sprzedawca nie wskazał wcześniej tej osoby lub instytucji Klientowi.
 

5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy własnej. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, a sprzedawca z należytą starannością zawarł z dostawcą określoną transakcję pokrycia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby pozyskać towary. W przypadku braku dostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a świadczenie zostanie niezwłocznie zwrócone.
 

5.5 Odbiór własny nie jest możliwy ze względów logistycznych.
 
 

6) Zachowanie tytułu

 

Jeżeli sprzedający dokona przedpłaty, zachowa prawo własności dostarczonego towaru do czasu, gdy należna cena zakupu zostanie w całości zapłacona.

 
 

7) Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

 

7.1 O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, obowiązują przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady. W odstępstwie od tego, do umów o dostawę towarów stosuje się, co następuje:
 

7.2 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca,

 • sprzedawca ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia dodatkowego;
 • w przypadku nowych towarów termin przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostawy towaru;
 • w przypadku towarów używanych wyłączone są prawa i roszczenia z tytułu wad;
 • Termin przedawnienia nie biegnie ponownie, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady dokonano dostawy zastępczej.

 

7.3 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminów nie dotyczą

 • dla roszczeń odszkodowawczych i zwrotu wydatków klienta,
 • w przypadku, gdy sprzedawca w sposób nieuczciwy zataił wadę,
 • dla towarów, które zostały użyte do budynku zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość,
 • za wszelkie istniejące zobowiązania sprzedawcy do dostarczania aktualizacji dla produktów cyfrowych, w przypadku umów o dostawę towarów z elementami cyfrowymi.

 

7.4 Ponadto w przypadku przedsiębiorców ustawowe terminy przedawnienia wszelkich ustawowych praw regresowych pozostają bez zmian.

 

7.5Jeżeli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), podlega handlowemu obowiązkowi kontroli i zgłaszania wad zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Jeżeli klient nie spełni uregulowanych w nim obowiązków notyfikacyjnych, towar uznaje się za zatwierdzony.

 

7.6 Jeśli klient działa jako konsument, jest proszony o reklamację dostarczonego towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi do dostawcy i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeżeli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

 
 

8) Prawo właściwe

 

Wszelkie stosunki prawne pomiędzy stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania.

 
 

9) Miejsce jurysdykcji

 

Jeżeli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy. Jeśli klient ma swoją siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, siedziba Sprzedawcy jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeśli umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach Sprzedawca będzie jednak w każdym przypadku uprawniony do wytoczenia powództwa przed sądem właściwym dla miejsca siedziby Klienta.

 
 

10) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

 

10.1 Komisja UE udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online w internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu lub usług online z udziałem konsumenta.
 

10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.