Zasady anulowania i formularz anulowania

 

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi postanowieniami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani jej działalności gospodarczej, ani prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej:

 

A. Zasady anulowania

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy wysłać do nas (IPA Bauchemie Produkte GmbH, Riedhof 5, 82544 Egling, Niemcy, tel.: +49 (0) 8171 99 90 60 0, e-mail: info@ipa.de) a wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

 

Konsekwencje odwołania

 

Jeśli odwołasz tę umowę, zapłaciliśmy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa mieć), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy zwróconego towaru lub dopóki nie przedstawisz dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 
Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni.
 
Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać do nas w zwykły sposób odesłany pocztą (towar spedycyjny), szacuje się maksymalnie na około 50 euro za każdy taki towar.
nbsp;
Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

 

Informacje ogólne

 

1) Należy unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Towar prosimy odesłać do nas w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.

2) Prosimy o nie odsyłanie towaru do nas po odbiorze frachtu.

3) Należy pamiętać, że powyższe liczby 1-2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

 
 

B. Formularz odstąpienia

 

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

Na

IPA Construction Chemical Products GmbH
Riedhof 5
82544 Eggling
Niemcy
E-mail: info@ipa.de

Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*)/świadczenia następującej usługi(*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówiono w dniu (*) ____________ / otrzymano w dniu (*) __________________

________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli powiadomienie jest w formie papierowej)

_________________________
data

(*) Niepotrzebne skreślić